top of page

Iekšējās kārtības noteikumi

I Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Hokeja kluba “Ventspils” (turpmāk – hokeja klubs) iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kas nodrošina mācību un sportiskās sagatavošanas darbu ar mērķi veicināt darba kvalitāti, uzvedības normas izpildes disciplīnu, racionālu laika izmantošanu, savstarpējo saskarsmi, audzēkņu un treneru tiesības un pienākumus, sabiedrībā pastāvošās normas, kas nav reglamentētas ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, rīkojumiem.

1.2. Iekšējās kārtības noteikumi jāievēro un jāpilda visiem, kuri veic mācīšanos, mācīšanās un sportiskās sagatavotības procesu.

 

II Izglītības procesa organizācija

 

2.1. Izglītības formas hokeja klubā ir grupu, individuālās, patstāvīgās nodarbības, sacensības, treniņnometnes un atjaunošanās pasākumi.

2.2. Hokeja klubs nodrošina audzēknim nepieciešamās sacensību licences.

2.3. Nodarbības notiek saskaņā ar hokeja kluba direktora apstiprinātiem nodarbību grafikiem, kuros ir noteikti nodarbību laiki un vieta. Atkarībā no grupas kvalifikācijas vienas nodarbības ilgums ir 40 – 160 minūtes.

2.4. Slodžu un atpūtas režīms nodarbībā ir trenera kompetencē, nodarbības notiek bez starpbrīžiem.

2.5. Hokeja klubs nodrošina treniņu procesam nepieciešamās sporta bāzes un trenerus.

2.6. Nodarbību grafikā paredzētajā laikā audzēknim sporta tērpā jāatrodas noteiktajā nodarbību vietā. Neparedzētos gadījumos treneris ir tiesīgs mainīt nodarbības laiku un vietu.

2.7. Hokeja klubs nodrošina audzēkņus ar vasaras sporta tērpiem (šortiem, krekliem), kā arī ar spēļu krekliem un getrām.

2.8. Pēc nodarbības sākuma audzēkņa iziešanas vai ienākšana nodarbību vietā ir saskaņojama ar treneri.

2.9. Ja 10 minūtes pēc paredzētā nodarbības sākuma treneris nav ieradies, audzēkņiem jāapģērbjas un jāatstāj treniņu nodarbības norises vieta. Audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem par nenotikušo nodarbību jāziņo hokeja kluba administrācijai.

2.10. Nodarbībās un citu pasākumu laikā par kārtību atbild atbildīgais treneris. Pēc nodarbībām un pasākumiem telpa jāsakārto.

2.11. Nodarbību laikā jāievēro attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem audzēkņus savlaicīgi iepazīstina treneris.

2.12. Dodoties uz un no nodarbībām, kā arī braucienos uz čempionāta spēlēm, audzēknis ievēro ceļu satiksmes noteikumus un atbildīgi rūpējas par savu drošību.

2.13. Hokeja klubs nodrošina audzēkņu transportēšanu uz čempionāta spēlēm ārpus Ventspils.

 

III Audzēkņu tiesības

 

3.1. Uz netraucētu treniņu nodarbību norisi drošos un veselībai nekaitīgos apstākļos.

3.2. Saņemt no trenera informāciju par plānotajām sacensībām, atteikties no piedalīšanās tajā traumu un saslimšanas gadījumos.

3.3. Uz personīgo lietu aizsardzību nodarbību laikā. Ja sacensību vai treniņu laikā netiek nodrošināta atsevišķa ģērbtuve grupai, vērtīgās lieta (pulksteņi, mobilie telefoni, nauda, rotaslietas) nododami glabāšanā pie trenera.

3.4. Pieprasīt no trenera tolerantu attieksmi pret sevi un grupas biedriem.

3.5.Sniegt priekšlikumus par treniņu darba, nodarbību apstākļu, sabiedriskās dzīves uzlabošanu hokeja kluba administrācijā.

3.6. Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību skolā un tās organizētajos pasākumos.

3.7. Audzēknim ir tiesības attīstīt savas radošās spējas.

3.8. Pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē.

3.9. Pārstāvēt hokeja klubu dažāda mēroga sacensībās.

3.10. Saņemt no treneriem savlaicīgu informāciju par rezultātiem un testiem.

3.11. Treniņu procesā izmantot attiecīgo sporta bāzi un mācību līdzekļus.

3.12. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Skolas administrācijai. 

3.13. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

3.14. Audzēkņiem ir tiesības atklāti izteikt savu argumentētu viedokli un palīdzēt ar ieteikumiem.

3.15. Paust savu attieksmi pret apmācības saturu un mācību metodēm.

3.16. Saņemt informāciju par visiem ar treniņprocesa saistītiem jautājumiem.

 

IV Audzēkņu pienākumi

 

4.1. Regulāri apmeklēt treniņu nodarbības, celt savu sporta meistarību, pielikt maksimālas pūles, lai sasniegtu labākos rezultātus sacensībās.

4.2. Pārstāvēt hokeja klubu dažāda mēroga sacensībās.

4.3. Būt pieklājīgam saskarsmē ar grupas biedriem, nodarbību vietas apkalpojošo personālu, tiesnešiem un pretiniekiem sacensībās. 

4.4. Precīzi ierasties uz nodarbībām un sacensībām. Ja audzēknis kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz treniņu nodarbībām vai sacensībām, par to jāinformē treneris.

4.5. Precīzi jāievēro drošības instrukcijas, nodarbību un sacensību vietu iekšējās kārtības noteikumi.

4.6. Uz nodarbībām jāierodas tīrā sporta tērpā, treniņiem paredzētiem apaviem. Pēc nodarbībām jāpārģērbjas.

4.7. Nodarbību vietā neņemt līdzi pārtikas produktus (saulespuķu sēklas, konfektes, košļājamo gumiju u.tml.). Nodarbībā atļauts ienest un lietot deramo ūdeni slēgtā plastmasas traukā.

4.8. Neaiztikt citu grupas biedru personīgās lietas un sporta inventāru, nelietot svešu dvieli, matu suku, dzeramo ūdeni.

4.9. Pēc nodarbības nomazgāties dušā. Ja tas nav iespējams, tad nomazgāt rokas.

4.10. Nelietot alkoholiskos dzērienu un citas apreibinošas vielas, nesmēķēt.

4.11. Domstarpības ar grupas biedriem nerisināt izmantojot fiziskās vai psiholoģiskas ietekmēšanas līdzekļus. Par jebkuru konfliktsituāciju informēt grupas treneri.

4.12. Saudzīgi izturēties pret izsniegto sporta inventāru, formu, nebojāt inventāru un aprīkojumu sporta bāzes un nakšņošanas vietās.

4.13. Audzēknim vai to likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt Sporta skolas treneri, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.

4.14. Beidzot apmācību hokeja klubā nodot sporta formu un izsniegto sporta inventāru.

4.15. Mācīties atbilstoši savām spējām.

4.16. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

4.17. Audzēknim ir pienākums ievērot grupas biedru tiesības uz netraucētu triņprocesu.

4.18. Audzēkņiem ir pienākums ievērot treneru tiesības uz apzināti netraucētu treniņprocesa organizēšanu un vadīšanu.

4.19. Precīzi jāievēro drošības instrukcija: ugunsdrošības, satiksmes un konkrētās telpas specifiskos iekšējās kārtības noteikumus.

4.20. Precīzi jāievēro rīcība ārkārtas situācijās.

4.21. Ar cieņu izturēties pret valsts un hokeja kluba simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem.

4.22. Hokeja kluba programmā paredzēto treniņu nodarbību apmeklējums ir obligāts.

4.23. Savlaicīgi ziņot trenerim par treniņu kavējumiem.

4.24. Izglītojamiem treniņu nodarbībā jāierodas savlaicīgi, vēlams ne vēlāk kā 15 minūtes pirms nodarbību sākuma.

4.25. Uz sporta skolu nedrīkst ņemt līdzi mācību procesā nevajadzīgas lietas (spēļu lietas, cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamas lietas).

4.26. Nodarbības audzēkņiem notiek pēc treniņu nodarbību saraksta.

4.27. Audzēkņiem uz nodarbībām jābūt līdzi trenera noteiktajiem piederumiem.

4.28. Nodarbībās audzēkņi uzmanīgi seko līdzi, izpilda trenera norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem audzēkņiem.

4.29. Audzēkņiem aizliegts nodarbību laikā atstāt nodarbību telpas, to drīkst darīt tikai ar trenera atļauju.

4.30. Treniņpocesa laikā obligāti izslēgt mobilos telefonus un citas ierīces, kas traucē treniņprocesu.

4.31. Pēc nodarbībām audzēknim jāatstāj treniņu nodarbību telpas, lai netraucētu mācību procesa norisi citiem audzēkņiem.

4.32. Audzēknim rakstveidā ir jāsaskaņo ar Hokeja klubu, ja tas vēlas trenēties vai pāriet pie cita hokeja kluba vai trenera.

4.33. Audzēknim jāievēro iekšējās kārtības noteikumi par mācību treniņu procesa organizāciju un garderobes lietošanu.

4.34. Audzēkņiem aizliegts fiziski un morāli ietekmēt audzēkņus un hokeja kluba personālu.

 

V Audzēkņu drošības un veselības nodrošināšana

 

5.1. Katru mācību gadu septembrī un janvārī (ja mainās nodarbību vieta, uzsākot nodarbības jaunā vietā) treneris iepazīstina audzēkņus ar sporta bāzes evakuācijas plānu un parāda vietu, kur izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu.

5.2. Katra mācību gada septembrī treneris iepazīstina audzēkņus ar drošības instrukcijām „Par ugunsdrošību”, „Par elektrodrošību”, „Par pirmās palīdzības sniegšanu”, „Par drošību sporta nodarbībās”, par ko audzēkņi izdara atzīmi „iepazinos”, ieraksta instruktāžas datumu un parakstās attiecīgajās veidlapas ailēs.

5.3. Par kārtību un drošību nodarbībās uz ledus, sporta zālē un sporta stadionā atbild treneri, kas vada treniņu nodarbības. Treneriem rūpēties par to, lai dušās un ģērbtuvēs treniņu nodarbību laikā neatrastos nepiederošas personas, kā arī, lai treniņu nodarbību laikā ģērbtuves būtu slēgtas.

5.4. Veicinot audzēkņu sportisko attīstību un rūpējoties par audzēkņu veselību, hokeja klubs nodrošina audzēkņiem bezmaksas sporta ārsta konsultācijas un veselības apdrošināšanu.

 

VI   Kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

 

6.1. Hokeja kluba treneri iepazīstina audzēkņus ar hokeja kluba iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada pirmajā nodarbībā un par to izdara ierakstus drošības instruktāžas žurnālā. Treneri veic instruktāžu audzēkņiem divas reizes gadā un pēc nepieciešamības. Audzēkņi žurnālā parakstās par instruktāžas noklausīšanos un ievērošanu.

6.2. Pirms sacensībām un masu pasākumu apmeklējuma treneri kopā ar audzēkņiem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos.

 

VII Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

 

7.1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt audzēkņi, audzēkņu likumiskie pārstāvji, hokeja kluba personāls, hokeja kluba dibinātājs.

7.2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina hokeja kluba direktors.

 

VIII Atbildība par noteikumu neievērošanu

 

8.1. Par hokeja kluba īpašuma un citu īpašuma bojāšanu audzēknis un audzēkņa likumiskie pārstāvji ir pilnā mērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas audzēkņa vainas dēļ nodarīts hokeja klubam vai citiem cilvēkiem.

8.2. Par vairākkārtīgiem, apzinātiem un rupjiem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem audzēknis var tikt izslēgts no hokeja kluba.

8.2. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus hokeja klubs neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošām iestādēm.

bottom of page